Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale

În ce măsură elevul cu dizabilitate intelectuală înțelege și utilizează limbajul non-verbal?

Proba de mimare a semnificației cuvintelor (adaptare după Doru-Vlad Popovici, 2002, „Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale”) permite descrierea nivelului performanțelor atinse și evidențierea deficitelor actuale ale elevului evaluat. Identificarea nevoilor individuale de intervenție permite stabilirea strategiilor de recuperare ce urmează să fie realizate.

Publicitate

Probă de evaluare – Identificarea semnificației mesajelor scrise

Această probă de evaluare este o adaptare a Testului de înțelegere a lecturii. Sursa: Vrășmaș, Ecaterina (coordonator), „Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități”, București, 2003

Set de planșe color pentru evaluarea abilității de identificare, recunoaștere și denumire a obiectelor

Materialul conține 10 planșe color cu întrebări și imagini pentru identificarea obiectelor uzuale, în funcție de întrebuințarea lor. Elevului i se citește întrebarea și i se solicită să indice și să denumească imaginea potrivită.

Planșele pot fi folosite atât în etapele de evaluare, cât și pentru exersare, pe parcursul activităților educațional-terapeutice. (De exemplu, se poate solicita formularea orală de enunțuri care descriu utilitatea unor obiecte indicate de profesor.)

De aici pot fi descărcate planșele:

Dacă se dorește utilizarea materialului ca probă de evaluare, se poate completa o fișă de înregistrare a răspunsurilor elevului. Fișa anexată conține o scală de evaluare, în funcție de punctajul obținut, și recomandări pentru intervențiile ulterioare.

De aici poate fi descărcat șablonul pentru înregistrarea răspunsurilor elevului:

Fișa psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Rezultatele evaluării educaționale se consemnează în fișa psihopedagogică:

Evaluarea educațională este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, dirigintele pentru învățământul gimnazial și liceal, în colaborare cu consilierul școlar și profesorul itinerant/de sprijin sau cu alți profesioniști din echipa multidisciplinară.

Evaluarea educațională are în vedere stabilirea nivelului de achiziții curriculare, a gradului de asimilare și corelare a acestora cu posibilitățile și nivelul de dezvoltare cognitivă, psihomotorie și socio-afectivă a copilului, precum și identificarea decalajelor curriculare, a particularităților de învățare și dezvoltare.

Acesta este modelul propus în Anexa nr. 9 a Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale:

Schema corporală – resurse pentru evaluare sau exersare

Dezvoltarea psihomotorie are în vedere evoluția motricității globale, a motricității fine, structurarea schemei corporale și fixarea lateralității, asimilarea structurilor perceptiv-motrice: culoare, formă, mărime, structurare spațială, orientare temporală, cu influență asupra achiziției deprinderilor de scris, citit și calcul.

Fișele de lucru pot fi utilizate pentru:

 • evaluarea noțiunilor referitoare la schema corporală;
 • exersarea citirii/scrierii cuvintelor asociate cu elemente ale schemei corporale:

Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale

Probe de evaluare:

A. Receptarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Înțelege semnificația globală a unui mesaj oral
 • Distinge, după auz, cuvintele și precizează sensul acestora
 • Identifică imagini care ilustrează enunțuri interogative, rostite clar și cu intonația adecvată
 • Procesare fonologică

B. Exprimarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Definește cuvintele prin întrebuințare
 • Folosește corect pluralul substantivelor
 • Îmbină două cuvinte în propoziții cu sens
 • Repetă enunțuri cu un număr variabil de silabe
 • Completează enunțuri lacunare
 • Formulează enunțuri, utilizând cuvinte de legătură
 • Formulează un text scurt, cu suport imagistic

C. Receptarea mesajelor scrise

Competențe specifice:

 • Identifică literele, realizează asocierea fonem-grafem
 • Citește silabele indicate
 • Citește corect cuvintele date
 • Sesizează, pe baza citirii conștiente, legătura dintre enunțuri și imagini
 • Citește corect, conștient și expresiv un text de mici dimensiuni

D. Redactarea mesajelor

Competențe specifice:

 • Transcrie corect litere, silabe, cuvinte și enunțuri alcătuite din 3 – 5 cuvinte
 • Reconstituie, după model, enunțuri
 • Completează enunțuri lacunare
 • Construiește, în scris, enunțuri corecte din punct de vedere gramatical
 • Transcrie, corect și lizibil, un text scurt